Chứng chỉ / Quy định

Thông cáo báo chí này được gửi từ đại diện Công ty Cổ phần Tin học Hòa Bình, đơn vị sở hữu bản quyền...

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chính phủ ban hành Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng...