PHÒNG MÁY TIÊU BIỂU: HOÀNG LONG 4 BÌNH DƯƠNG

HOÀNG LONG 4

Một số hình ảnh phòng máy:

20151224_150112

20151224_150156

20151224_150207

20151224_150755

20151224_150844

20151224_150950

20151224_151014

20151224_151031

20151224_151151