PHÒNG MÁY TIÊU BIỂU: THẮNG LỢI BÌNH DƯƠNG

THẮNG LỢI GAMING CENTER

Một số hình ảnh phòng máy:

20151224_104750

20151224_163408

20151224_163441

20151224_104938

20151224_105158

20151224_105400