blog single image
19 Jan

 

Phòng hút thuốc - nhìn từ ngoài vào
Sảnh thang cuốn
Sảnh chính
Phòng chơi phổ thông
Phòng chơi couple
Phòng chơi couple nhìn ngoài vào
Phòng chơi phổ thông
Sảnh thang cuốn tầng 1 lên tầng 2
Toàn cảnh tầng 2
Toàn cảnh khu vực chơi phổ thông
Toàn cảnh khu vực chơi phổ thông
Toàn cảnh khu vực chơi phổ thông
Toàn cảnh khu vực chơi phổ thông
Hình nền
Toàn cảnh khu vực chơi phổ thông
Ngoại cảnh
Toàn cảnh khu vực chơi phổ thông
Toàn cảnh khu vực chơi phổ thông
Toàn cảnh khu vực chơi phổ thông
Toàn cảnh khu vực chơi phổ thông